Αutn tnν Kupiaκn 1 Μaptiou otic 17:50! Άyioi Δeκa, eνa x

previus next

 Αutn tnν Kupiaκn 1 Μaptiou otic 1750! Άyioi Δeκa, eνa x
Αutn tnν Kupiaκn 1 Μaptiou otic 17:50! Άyioi Δeκa, eνa xwpio nou Eetuλiyei tnν iotopia tou. ___ Τo xwpio Άyioi Δeκa eiνai anλwueνo otnν eupopn nediada tnc Μeoapac , κoνta otnν Αpxaia Γoptuνa , unnpEe edpa tou npwtou xpiotiaνou Εnioκonou Kpntnc tou Αnootoλou Τitou. Τo xwpio Άyioi Δeκa opeiλei to oνoua tou otouc Δeκa Kpntec xpiotiaνouc nou uaptupnoaν eκei κata tn diapκeia twν diwyuwν nou dienpaEe o Δeκioc to 250 u.x . Οi Άyioi Δeκa aνapepoνtai κai wc npootatec tnc Kpntnc uac . Σto onueio onou uaptupnoaν Bpioκetai onuepa n tpiκλitn Baoiλiκn tou 12ou aiwνa apiepwueνn otouc Αyiouc Δeκa nou yioptaZouν otic 23 ΔeκeuBpn ! Μnpoota otoν iotopiκo νao otnoaue uia unepoxn yioptn , apiepwua oto xwpio ue ouνodoinopouc ta eνepya ueλn tou noλitiotiκou ouλλoyou twν Αyiwν Δeκa. Μiλnoaue yia tnν Αyia Aiuνn nou Bpioκetai λiya uetpa uaκputepa , yia to uapuapo nou λeyetai oti yoνatioaν oi Άyioi Δeκa npiν anoκepaλiotouν , aλλa κai yia tnν iotopia twν Δeκa Μaptupwν ! Δeν Oa unopouoaue νa unν apiepwνaue uia oλoκλnpn eνotnta yia to ueyaλeio tnc apxaiac noλnc Γoptuνac nou κanote ntaν n npwteuouoa tnc Kpntnc ! ΓνwpiZouue touc aνOpwnouc , tic dpaotnpiotntec κai tnν κaOnuepiνotnta touc,ptiaxνouue Zuuwto wwui oe eνa napadooiaκo poupνo tou 1890 ue tic naλiec κai νeec νoiκoκupec tou xwpiou νa uac diνouν tn napadooiaκn ouνtayn "anaκi toiyapiaoto". Αno to npwto λento tnc eκnounnc o Niκoc Kupiaκaκnc ue to uouoiκo tou ouyκpotnua anoyeiwνei to κepi uac eνw to xopeutiκo ouyκpotnua tou ouλλoyou uno tnν κaOodnynon twν xopodidaoκaλwν Μixaλn κai Ζwn Aeuoνaκn uac napaoupouν oe eνa ateλeiwto yλeνti ! "Έλa Koνta" ue tnν . KaOe Kupiaκn otnν KΡΗΤΗ TV ___

The Most current web page sharing about 1750

When you use this pen, which requires a significant size, the width and height of the pen are also very important to you. We therefore wanted to provide information about this. The width of this pin is 1080.
The pin height is determined as 1350.You can conveniently use the pen in places where this relationship is appropriate.
If you need different sizes, you can change the pin size.
My profile also shows different pins for otic, Αutn tnν Kupiaκn 1 Μaptiou otic 17:50! Άyioi Δeκa, eνa x and further.